Ida Made Randut (–)


S843 Haks 082

S844 Rangda

S845 Haks 044

S846 Haks 312

S847 Haks 331

S848 Haks 327

S849 Haks 328