Ida Bagus Wiri (1911–1976)


4225-79 Tantri, Kedis Baka

Haks 138